Het inspectiemodel bepaalt hoe de te gebruiken formulieren er uit zien. Andere applicaties spreken wel over een paspoort, Kaartserver noemt dit een inspectiemodel. Het inspectiemodel is gedefinieerd in XML.

Het model voor formulieren is opgebouwd uit 3 niveaus. Het eerste niveau is het 'inspectieModel'. In een 'inspectieModel' bevinden zich onder meer 'form'-elementen, de formulieren. Een 'form'-element is weer opgebouwd uit 'item'-elementen. In het 'inspectieModel' bevinden zich ook 'template'-elementen, een template bepaalt vormgeving en inhoud van een box-selectie en het formulier onder de knop 'i'. En een 'annotation'-element, de tekst of afbeelding die verschijnt als je op de kaart met de muis over een object beweegt.

Een inspectiemodel met annotatie, 1 formulier, 1 template en 2 items ziet er als volgt uit:

<inspectieModel id="boom" name="bomen" description="Inspectie bomen">
<settings>
<mapfile>bomen.map</mapfile>
<hoofdtabel>bomen</hoofdtabel>
<inspectietabel>vta</inspectietabel>
<inspectietabel_key>id_bomen</inspectietabel_key>
<geometrietype>point</geometrietype>
<tolerantie>3</tolerantie>
<form_height>650</form_height>
<form_width>480</form_width>
</settings>
<annotation>
<query>select soortnaam from bomen</query>
<bgcolor>lightblue</bgcolor>
<form></form>
</annotation>
<template>
<name>bomen</name>
<object>boom</object>
<objects>bomen</objects>
<headers>
<column>
<name colspan='2'>Tabel met twee kolommen</name>
</column>
</headers>
<columns>
<column>
<name>Id</name>
<field>[id]</field>
<width>20%</width>
</column>
<column>
<name>Soortnaam</name>
<field>[soortnaam]</field>
<width>80%</width>
</column>
</columns>
</template>
<form id="vast" name="Eigenschappen" description="Eigenschappen boom" submit="Gegevens wijzigen" display="visible">
<item>
<name>Id</name>
<type>LabelInfo</type>
<table>bomen</table>
<field>id</field>
<fieldtype>bigint</fieldtype>
<width>200</width>
<display>visible</display>
</item>
<item>
<name>Soortnaam</name>
<type>Text</type>
<table>bomen</table>
<field>soortnaam</field>
<fieldtype>character</fieldtype>
<width>30</width>
<display>visible</display>
</item>
</form>
</inspectieModel>

 

Inspectiemodel

Het eerste of root-element is <inspectieModel>,  een inspectiemodel kent verplichte twee attributen. In oudere inspectiemodellen staan soms nog meer attributen, deze worden per voorkeur naar  het <settings>-element verhuisd.

id verplicht Unieke identifier, wordt tevens als tekst gebruikt in meldingen om het object in enkelvoud te benoemen (bv. boom niet gevonden).
name verplicht Verkorte omschrijving, wordt tevens als tekst gebruikt in meldingen om het object in meervoud te benoemen (bv. meerdere bomen geselecteerd).
description verplicht Omschrijving.

 

Settings 

Het inspectieModel bevat een <settings>-element waarin de algemene instellingen zijn vastgelegd.

<mapfile> verplicht Naam van mapfile, de configuratie van mapserver.
<hoofdtabel> verplicht Naam van de hoofdtabel.
<inspectietabel> verplicht Naam van de tabel met inspectie items.
<inspectietabel_key> verplicht Kolom in inspectie-tabel waarin id van de hoofdtabel staat.
<geometrietype> verplicht Type geometrie: point, polyline of polygon/
<tolerantie> optioneel Tolerantie in meters waarmee na het klikken op de kaart een object wordt gevonden (default 4).
<form_height> optioneel Een formulier opent standaard met een hoogte van 650px, met form_height kan een andere hoogte worden opgegeven. Waarde als getal opgeven zonder 'px'.
<form_width> optioneel Een formulier opent standaard met een breedte van 480px, met form_width kan een andere breedte worden opgegeven. Waarde als getal opgeven zonder 'px'.
<presentquery> optioneel Een aangepaste data-query voor themalaag presentatie.
<searchbox> optioneel Definieert de zoektekst onderin en bestaat uit een subelement dat een tekst of placeholder voor in het invoerveld vastlegt, bijv. : <searchbox><placeholder>Zoek straat</placeholder></searchbox>

 

Annotation 

Het inspectieModel bevat een <annotation>-element dat beschrijft hoe een annotation (tooltip als je met de muis over een object beweegt) er uit ziet. Het definiëren van een annotation is optioneel en bevat de volgende subelementen:

<query> verplicht Een query waarmee de tekst van een annotatie wordt gedefinieerd, of in geval als een tag '<form>' is gedefineerd de kolommen waarmee een tabel wordt gevuld. Deze kolommen zijn dan in '<form>' beschikbaar als resp. col00, col01, col02 etc.
Optioneel kan hier ook 'template' staan. In dat geval zal de annotatie op basis van bij een themalaag behorende templates gemaakt worden, de annotatie werkt dan voor meerdere themalagen. 
<bgcolor> optioneel Achtergrondkleur, in een geldige CSS-notitie. Als achtergrond niet is gedefinieerd, dan is bgcolor lichtgeel.
<bgcolordata> toekomstig Achtergrondkleur van de dataregels, in een geldige CSS-notitie.
<width> optioneel Breedte van de annotatie in pixels, in een geldige CSS-notitie.
<imgwidth> optioneel Als in een annotatie een foto gebruikt wordt kan met deze tag de breedte in pixels opgegeven worden. Als geen breedte opgegeven is krijgt een foto een standaardbreedte van 200.
<form> optioneel Een formulier dat door middel van html-tags is gedefineerd. De kolomwaarden uit de query zijn beschikbaar als resp. col00, col01, col02 etc. Html-tags moeten in XML als CDATA opgenomen zijn. Voorbeeld tabel met in dit geval slechts één kolomwaarde: <![CDATA[ <table><tr><td>col00</td></tr></table> ]]>

 

Templates

Het inspectieModel bevat een of meer <template>-elementen, zij definiëren hoe een overzicht (box- of polygoonselectie) er uit ziet. Het template wordt ook gebruikt voor het opvragen van gegevens voor een enkel object, in dat geval staan de kolommen niet naast maar onder elkaar.

In een <header> elemementen worden optioneel extra header-regels opgegeven die boven de standaard header van een tabel worden geplaatst. Een <header>-element bestaat uit een of meerdere <column>-tags met volgend inhoud. Een attribuut 'colspan' geeft aan over hoeveel kolommen de header verspreid moet worden (bv. <column colspan='6'>).

<name> verplicht Naam voor template.
<object> verplicht Naam voor een object, bijvoorbeeld boom, plantsoenvak of wegvak.
<objecten> verplicht Naam voor een object in meervoud, bijvoorbeeld bomen, plantsoenvakken of wegvakken.
<display> optioneel Keuze uit visible of hidden, bepaalt of kolom getoond wordt (default visible).
<columns> verplicht Opsomming van kolommen, gedefinieerd in subelementen <column>, zie hieronder.

 

De kolommen van een tabel  zijn beschreven in een <columns>-element met een of meerdere <column>-subelementen. <column>-elementen bestaan uit volgende subelementen:

<name> verplicht Tekst die boven de kolom wordt getoond.
<width> verplicht Breedte van de kolom, waarde in 'px' of '%'.
<field> verplicht Naam van de kolom uit database-query (zie map-file) tussen brackets.
<sort> optioneel Bepaalt of kolom gesorteerd kan worden, false of true (default true).
<type> optioneel Numeriek of alfanumeriek (default alfanumeriek)
<display> optioneel Keuze uit visible of hidden, bepaalt of kolom getoond wordt (default visible).

 

Formulieren 

Het inspectieModel bevat <form>-elementen die de formulieren (tabs) beschrijven, een formulier kent volgende attributen:

id verplicht Unieke identifier.
name verplicht Verkorte omschrijving.
description verplicht Omschrijving.
ctype  
Type inspectie item, verplicht voor een formulier met inspectie-items:
C = controle-item
M = maatregel-item
O = nader onderzoek-item
Z = ziektes en aantastingen-item
Voor extra formulieren mag ook een andere letter gebruikt worden.
queryafter  
Sql-query uit te voeren nadat alle queries van het formulier zijn uitgevoerd. Een query kan zowel op de hoofd- als de inspectietabel worden uitgevoerd. Een query kan bv. zijn 'update hoofdtabel set kolom1=kolom2'. Of voor een joined query bv. 'update inspectietabel set kolom=hoofdtabel.kolom from hoofdtabel'. De where-clausule wordt door het script zelf verzorgd (en mag dus ook niet worden meegegeven).
submit verplicht Tekst in submit knop.
display optioneel Keuze uit visible of hidden, bepaalt of form getoond wordt (default visible).
filter optioneel Laat tab van het formulier alleen zien als aan een voorwaarde wordt voldaan. Deze voorwaarde wordt opgegeven als een sql where-statement, bv. filter="(groep='Betonstraatstenen')"
deny optioneel Ontzeg toegang, waarde is een * voor iedereen of een komma gescheiden lijst met gebruikers. 
allow optioneel Verleen toegang, waarde is een * voor iedereen of een komma gescheiden lijst met gebruikers.
xmlexport optioneel de naam van het element waarin gegevens worden geplaatst

 

Items

Een formulier bestaat uit <item>-elementent die de inhoud van een formulier bepalen. Items kennen geen attributen maar bevatten wel subelementen die de eigenschappen van een item verder definiëren:

<name> verplicht Omschrijving van het item.
<table> verplicht Naam van hoofdtabel of inspectietabel.
<field> verplicht Naam van kolom in tabel.
<fieldtype> verplicht
Type van kolom, wordt gebruikt om in de tabel de kolommen aan te kunnen maken:
character Tekst onbeperkte lengte.
text Tekst onbeperkte lengte.
bigint Getal zonder decimalen, -9223372036854775808 tot 9223372036854775807.
smallint Getal zonder decimalen, -32768 tot +32767.
integer Getal zonder decimalen, -2147483648 tot +2147483647.
boolean Waar of niet waar.
date Datum.
<default> optioneel
Vul vooraf in met een standaard waarde of een waarde uit een select query.
In een query kunnen volgende place holders gebruikt worden:
%x x-coordinaat van het object
%y y-coordinaat van het object
%srid standaard srid van project
<preloadtype> optioneel
Vooraf invullen van een item in inspectie form:
c Haal waarde op uit laatste controle-item.
cm Haal waarde op uit laatste controle- of maatregel-item.
laststatus Haal waarde op uit laatst ingevoerde item.
blank Laat waarde leeg.
blank_unless Laat waarde leeg als na laatste controle een maatregel-item is ingevoerd, anders neem waarde uit laatste controle-item over (te gebruiken voor maatregel/aanbeveling in vta formulier).
c_unless Neem waarde over van laatste controle-item over tenzij nadien een maatregel is geregistreerd (te gebruiken voor maatregel in maatregel formulier).
currentdate Vul in met de huidige datum.
<update> optioneel
Waarde maintable geeft aan dat voor een inspectie item de kolom met de zelfde naam in de hoofdtabel ook bij gewerkt moet worden.
<queryafter> optioneel Sql-query uit te voeren nadat veld met update-query is bijwerkt. Een query kan zowel op de hoofd- als de inspectietabel worden uitgevoerd. Een query kan bv. zijn 'update vta set veld1=veld2'. De where-clausule wordt door het script zelf verzorgd (en mag dus ook niet worden meegegeven).
<onchange> optioneel Javascript dat op een onchange-event van een item wordt uitgevoerd.
<type> verplicht
Type van invoerelement:
Label Informatie-label, toont tekst <name>.
LabelInfo Informatie-label, toont de waarde uit <table> en <field>.
LabelInfoStam Informatie-label, toont de waarde uit (stam) tabel <table> en <field>
LabelUrl Informatie-label, toont waarde uit <table> en <field> als hyperlink.
LabelInfoList Informatie-label, toont de waarde uit <list>.
LabelLookupList Informatie-label, toont de waarde uit <list>, waarde als nummer in tabel opgeslagen.
Text Invoerveld voor tekst.
Date Invoerveld voor datum. Wordt niet altijd door alle browsers ondersteund, in dat geval gedraagt dit type zich als 'Text'.
TextArea Invoerveld voor langere tekst.
List Drop down list, haalt de keuzemogelijkheden uit <list>, waarde wordt in tabel voluit weggeschreven.
LookupList Drop down list, haalt de keuzemogelijkheden uit <list>, waarde wordt in tabel als volgnummer weggeschreven.
LookupStam Drop down list, haalt de keuzemogelijkheden uit de (stam) tabel <table> en <field>
LookupStamRadio Blok met radio buttons, haalt de keuzemogelijkheden uit de (stam) tabel <table> en <field>
ListRadio Blok met radio buttons, haalt de keuzemogelijkheden uit <list>,waarde wordt in tabel voluit weggeschreven.
LookupListRadio Blok met radio buttons, haalt de keuzemogelijkheden uit <list>, waarde wordt in tabel als volgnummer weggeschreven.
ListMultiple Invoer meerder opties , haalt de keuzemogelijkheden uit <list>,waarde wordt in tabel voluit weggeschreven.
Boolean Checkbox, geeft bij aanvinken waarde=1 anders waarde=0.
Search Een ajax-alternatief voor de 'drop down' list, handig voor grote tabellen, de tabelnaam wordt in <list> gezet.
Stam Speciaal voor soortnamen, haalt met een IMAG-code een soortnaam op, de IMAG-code bestaat uit de eerste 2 letters van de geslachtsnaam aangevuld met de eerste 5 letters van de soortnaam, of als het een cultivar of hybride betreft de eerste 2 letters van de geslachtsnaam, de 1e letter van de soortnaam aangevuld met de eerste 4 letters van de cultivar of hybride. Als de cultuurvarieteit uit twee delen bestaat, dan wordt eerst de 1e letter van het eerste deel gebruikt gevolgd door de eerste 3 letters van het tweede deel.
Frequentie Drop down list specifiek voor frequentie (wordt in tabel in twee afzonderlijke kolommen contrfreq en contrlcycl geschreven), de keuzemogelijkheden staan in <list>.
Location Een tekstveld met een button waarmee een adres voor het huidige coördinaat wordt opgezocht. Adresgevens worden bij PDOK opgevraagd (PDOK locatieserver).
Kadaster Een tekstveld met een button waarmee bij het kadaster het kadastrale perceelnummer voor het huidige coördinaat wordt opgezocht. 
ChckWithTxt Bedoeld om een blok met checkbox items te maken.
ChckWithoutTxt Bedoeld om een blok met checkbox items te maken, waarbij achter checkbox een tekstveld staat.
Html

Een Html-tag geeft aan dat een tekst met html opgemaakt moet worden. De op te maken tekst is in een content-tag geplaatst. Omdat html per definitie altijd lees-tekens kent die door xml verkeerd worden geïnterpreteerd plaats je de tekst altijd altijd als CDATA.

Dus: <content><b><![CDATA[Voorbeeld</b>]]></content>

File Uploaden van afbeelding.
<list>   Afhankelijk van <type> een komma gescheiden lijst van waarden of de naam van de tabel waaruit de list wordt opgebouwd.
<option> optioneel
De mogelijke opties zijn:
locatie Geeft aan dat in het informatie formulier het item onder het kopje "Locatie Gegevens" wordt gezet.
<width>   Breedte van het invoer-element.
<height>   Hoogte van het invoer-element, wordt gebruikt bij <type> TextArea.
<placeholder> optioneel Een placeholder verschijnt als aanwijzing in een leeg invoerveld van het type 'Search', 'Text' of 'TextArea'.
<filter> optioneel Filter op bepaalde waarden in een list die uit een tabel wordt gehaald (where-statement in een query). Een filter kan ook basis van een ander veld worden gedefineerd als dit veld met '#' is gemarkeerd. Bijvoorbeeld '#wijk#', in dit geval wordt '#wijk#' vervangen met de waarde van veld 'wijk' in het formulier.
<order> optioneel Bepaald de volgorde in een list die uit een tabel wordt gehaald (order-statement in een query).
<show item=""> optioneel  
<hide item=""> optioneel  
<display> optioneel Keuze uit visible of hidden, bepaalt of item getoond wordt (default visible).
<template_width> optioneel Alleen te gebruiken bij toepassing 'Beeldbestek'. Geeft voor een overzicht opgevraagd met een box- of polygoon-selectie aan hoe breed een kolom in percentage dient te zijn.
<template_kwaliteit> optioneel Alleen te gebruiken bij toepassing 'Beeldbestek'. Geeft voor een overzicht opgevraagd met een box- of polygoon-selectie aan met welke kwaliteit gerekend wordt. Keuze tussen A+, A, B, C of D.
<score> optioneel Berekent een score. De waarde van de score wordt opgegeven in een komma gescheiden lijst. De waarden in deze lijst lopen paralel met de waarden in <list>. Een score kan worden toepast in items van het type List, LookupList, ListRadio en LookupListRadio.
xmlexport optioneel de naam van het element waarin gegevens worden geplaatst

 

Tabelkolommen in de database

Tabelkolommen (velden), welke in het inspectiemodel met <field> zijn gedefinieerd, worden in de database automatisch toegevoegd. De kolomnamen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen, er mogen geen bijzondere leestekens en ook geen spaties in voorkomen. Gebruik alleen kleine letters.
Verder zijn een aantal kolomnamen in Kaartserver voor het systeem gereserveerd. Je kan deze niet meer toevoegen, maar desgewenst wel als informatie gebruiken.
 
id het unieke id van het object
the_geom de geometrie van het object in postgis formaat
aantal de hoeveelheid, bij vlakgeometrie het oppervlak, lijngeometrie de lengte en bij puntgeometrie altijd '1'
xcoord bevat voor puntgeometrie het x-coordinaat als tekst
ycoord bevat voor puntgeometrie het y-coordinaat als tekst
create_date datum waarop het object is gecreëerd
create_user inlognaam van de gebruiker
create_host hostname (server-adres) van de gebruiker 
update_date datum waarop het object door een gebruiker voor het laatst is gewijzigd
update_user inlognaam van de gebruiker
update_host hostname (server-adres) van de gebruiker 
geo_date datum waarop de geometrie van het object door een gebruiker voor het laatst is gewijzigd
geo_user inlognaam van de gebruiker
geo_host hostname (server-adres) van de gebruiker 
end_date datum waarop het object door een gebruiker is verwijderd
end_user inlognaam van de gebruiker
end_host hostname (server-adres) van de gebruiker 
 
Bij een IMGEO-koppeling worden aanvullend nog volgende kolommen gebruikt:
 
lokaalid een unieke id van het object in de bgt
tijdstipregistratie tijdstip waarop het object in de bgt is aangemaakt
lv_publicatiedatum tijdstip waarop het object in de bgt voor het eerst is gepubliceerd
imgeo_ontvdatum datum waarop bij kaartserver voor het laatste een imgeo-bericht voor het object is ontvangen
imgeo_zenddatum datum waarop door kaartserver voor het laatste een imgeo-bericht voor het object is verstuurd
imgeo_weigerdatum datum waarop door een bgt-beheerder voor het laatste een imgeo-bericht voor het object is geweigerd
imgeo_weigerreden de reden van de weigering
imgeo_toelichting toelichtende tekst van een imgeo-bericht

 

 

Gereserveerde tekens

In xml mogen bepaalde tekens niet gebruikt worden. Hiervoor zijn volgende vervangingen beschikbaar:
 
> (groter dan) &gt;
< (kleiner dan) &lt;
& (ampersand) &amp;
' (apostrof) &apos;
" (aanhalingsteken) &quot;
- (zacht scheidingsteken) &#173;

 

In XML kunnen niet toegestane tekens ook als zogenaamde CDATA met tag <![CDATA[...]]> opgenomen worden. Bijvoorbeeld:

<![CDATA[Door het gebruik van een CDATA-tag zijn tekens als '<', '>' en '&' toegestaan]]>