Kaartserver bestaat uit een basis (de kaart met controls) en één of meerdere applicaties of toepassingen. Welke applicaties er beschikbaar zijn zie je hieronder. Voor de meeste applicaties is een demo-kaart beschikbaar, voor toegang tot deze kaart klik je op het plaatje.

 

 

Bomen

Een van de toepassingen van Kaartserver.nl is het registreren van bomen op veiligheid.

Naast het registreren van de veiligheidsinspecties kan je ondermeer ook het onderhoud, aantastingen en flora & fauna registreren.

De toepassing 'bomen' is ook uitermate geschikt om eikenprocessierups en essentaksterfte te monitoren. De Nederlandse Notenvereniging gebruikt kaartserver om diverse eigenschappen van wal- en hazelnoten te onderzoeken.

 

Containers

Containers moeten niet alleen geledigd worden maar ook periodiek worden schoongemaakt en gecontroleerd op beschadiging en vervuiling. Daarom is het raadzaam om een registratie van containers op orde te hebben.

Containers worden geregistreerd op basis van een aantal vaste gegevens als type. In een apart tabblad registreer je beschadigingen en maak je eventueel een foto van de container.

 

Groen

In 'groen' worden groenvoorzieningen vastgelegd zodat je te allen tijde inzicht in hoeveelheden en kosten hebt. De toepassing 'groen' vormt de basis voor bestektekeningen, ook deze maak je met Kaartserver. Het kaartje hiernaast toont een maaibestek en geeft met kleurcoderingen de maaifrequentie aan en welk maaibeleid van toepassing is.

Voor 'groen' is het IMAG-tijdnormenbestand beschikbaar.

 

 

Gronduitgifte en snippergroen

In deze toepassing registreer je gemeentelijk eigendom en eventuele rechten die daar op rusten. Oneigenlijk grondgebruik (grondroof) is dan eenvoudig in beeld te krijgen. De toepassing maakt het mogelijk om een actief snippergroen-beleid te voeren. 

 

Meldingen

In 'meldingen' worden op de kaart bewonersmeldingen, besteksmeldingen, kaartmutaties ed. bijhouden. Meldingen zijn voorzien van een voortgangsregistratie waarmee het mogelijk is om inzicht te hebben of met een melding ook daadwerkelijk iets gedaan is.

 

Meubilair

Registratie van straatmeubilair als zitbanken en afvalbakken.

 

 

Openbare verlichting

Zijn alle masten al voorzien van een kostenbesparend LED-armatuur? Welke masten zijn voorzien van een e-module?

De toepassing 'openbare verlichting' registreert alle gegevens van masten en daarop gemonteerde armaturen.

 

Projecten

Bijhouden van projecten op de kaart met een start- en een einddatum. Projecten worden in een tijdlijn-diagram getoond.

 

Randen en kanten

Diverse randen als goten, snoeiranden plantsoen, graskanten en beschoeiingen. Met een script kunnen op basis van criteria uit BGT en ander beheerstoepassingen randen automatisch worden toegekend.

 

Riolering

Vooralsnog geen full-blown rioleringbeheersysteem maar met 'riolering' kan je uitgevoerde rioolinspecties inlezen.

 

Schouwen beeldbestekken

Op de kaart is een raster van 100 x 100 meter vakken getekend. Een script (de 'notaris') trekt op verzoek 10% van deze vakken die in een schouwronde geinspecteerd worden. In duidelijke formulier, waar de te schouwen bestekken in afzonderlijke tabbladen staan, wordt het meetresultaat in 5 kwaliteitsniveaus vastgelegd.

De schouw is voor opdrachtgever en aannemer in een overzicht in te zien, waar het gewenste kwaliteitsniveau niet is behaald wordt dit in rood aangegeven. In de geschiedenis zijn eventuele foto's van de verrichtte schouwinspecties na te slaan.

 

Speelvoorzieningen

De invoering van het besluit 'Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen' in 1997 heeft ertoe geleid dat eigenaren en beheerders van speelplaatsen regelmatig de speelvoorzieningen op veiligheid moeten inspecteren en deze controle adequaat in een logboek moeten registreren. Kaartserver.nl biedt een applicatie waarin deze gegevens snel en overzichtelijk worden bijgehouden.

Naast de inspecties registreer je uitgevoerd onderhoud en eventuele ongevallen.

 

Verkeersborden

Het vastleggen van dragers, borden en onderborden. In een apart tabblad hou je inspecties bij.

 

 

Viewer

Gebruikers die geen andere beheerstoepassing gebruiken kunnen voor de algemeen generieke  toepassing 'viewer' kiezen.

In de viewer kunnen diverse geometrie-datasets getoond worden. SHP-, DGN- en DXF-bestanden upload je via de admin-omgeving. Desgewenst kan je met QGIS of een ander pakket ook zelf tabellen in de postgis-database van kaartserver plaatsen. De viewer toont tevens kaarten van externe WMS- en WFS-services. Op deze wijze zijn openbare (PDOK) kaarten als de kadastrale kaart, het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) en RO-online te raadplegen.

 

Wegen

Het vastleggen van wegvakonderdelen. Het uitvoeren van GVI-inspecties. Als zo'n inspectie door derden uitgevoerd wordt lever je de gegevens in een standaard uitwisselingsformaat aan. Eenmaal klaar dan wordt de inspectie met hetzelfde standaard uitwisselingsformaat weer ingelezen.

 

Alle applicaties zijn steeds gebasseerd op een hoofdtabel waar de vaste gegevens van een object in staan met daar aan gekoppeld een logboek waarin inspecties of andere acties worden geregistreerd. Ze zijn eenvoudig naar wens aan te passen.

Toegang tot applicaties, gegevens en themalagen en daarmee verbonden rechten zijn per gebruiker of gebruikersgroep in te stellen.

Alle applicaties exporteren standaard naar het CSV- en/of SHP- formaat.

 

Uitbreidingen

Een toepassing is soms uit te breiden met extra opties. Alleen voor de BAG-adressen wordt een kleine bijdrage gevraagd, de andere uitbreidingen zijn kosteloos. Op dit moment biedt Kaartserver de volgende opties:

  • Arbeidsbehoefte berekenen met IMAG tijdnormen
  • BAG adressen opvragen
  • CycloMedia StreetSmart panorama-foto's
  • Grafieken en diagrammen
  • Tabellen en overzichten