1 Definities en toepasselijkheid

 In deze algemene voorwaarden worden een aantal definities gebruikt, waaronder het volgende wordt verstaan:

 • KaartServer: de website kaartserver.nl, een product van Marius Bakker Holding BV
 • Abonnement: overeenkomst tussen Contractpartij en KaartServer voor toegang en het gebruik van de website Kaartserver.nl
 • Abonnementsgeld: de verschuldigde jaarlijkse kosten voor het Abonnement conform de geldende Prijslijst
 • Prijslijst: een op deze Website gepubliceerd overzicht met prijzen
 • Contractpartij: een organisatie of natuurlijk persoon die het Abonnement bij KaartServer afsluit
 • Gebruiker: een persoon die door KaartServer of Contractpartij middels het verlenen van een wachtwoord toegang is verleend tot een Project
 • U / (u/uw): de Contractpartij
 • Website: de website www.kaartserver.nl
 • Project: het met een wachtwoord afgeschermde gedeelte van de Website waar uw kaarten en gegevens op staan
 • Werkdag: een dag, niet zijnde een zaterdag of een zondag en niet zijnde een algemeen erkende feestdag
 • Gelijktijdige Gebruiker: gebruikers die op een zelfde moment, dat wil zeggen binnen een bestek van drie minuten gelijktijdig binnen uw Project actief zjin, gebruikers die met dezelfde inloggegevens maar op verschillende apparaten inloggen worden geacht verschillende gebruikers te zijn

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een Abonnement dat u afsluit bij KaartServer. Bij het afsluiten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als u zonder Abonnement van de KaartServer gebruik maakt, bijvoorbeeld omdat u een onderhoudscontract voor MB-Beheer heeft en met u is afgesproken dat u KaartServer mag gebruiken.

KaartServer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande mededeling aan te vullen of te wijzigen. U wordt geacht bekend te zijn met de toepasselijkheid van deze (gewijzigde) algemene voorwaarden, van de inhoud te hebben kennisgenomen en met de toepasselijkheid ervan in te stemmen.

 

2 Abonnement

U sluit een abonnement af op basis van de toepassingen zoals deze op de Prijslijst staan vermeld.

U kunt zelf onbeperkt Gebruikers toegang tot uw Project geven. Het gelijktijdig gebruik van uw Project is echter beperkt voor het maximale aantal Gelijktijdige Gebruikers dat u voor uw Abonnement heeft afgesloten. Bij het overschrijden van dit maximum wordt een Gebruiker de toegang tot het Project niet ontzegd, maar verschijnt hiervan een melding op de kaart. Als het maximaal aantal gebruikers regelmatig wordt overschreden ontvangt u hiervan bericht en wordt u gevraagd het aantal Gelijktijdige Gebruikers binnen uw Abonnement te verhogen.

 

3 Kosten en betaling

Gedurende de looptijd van het Abonnement bent u Abonnementsgeld verschuldigd, u krijgt hiervoor een factuur toegestuurd.

Het Abonnementsgeld moet met vooruitbetaling worden betaald.

Facturen dienen binnen een termijn van 30 dagen te worden betaald. Bij te late betaling heeft KaartServer het recht wettelijke rente te berekenen. Indien betaling 3 maanden na datum van facturering niet heeft plaatsgevonden, behoudt Kaartserver het recht voor om het Abonnement te beëindigen. U blijft dan verplicht alle openstaande bedragen te voldoen.

 

4 Looptijd, opzegging en beëindiging Abonnement

Een Abonnement wordt aangegaan voor minimaal een jaar. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Een Abonnement wordt steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw een periode van minimaal een jaar.

Op de kosten van een Abonnement is een jaarlijkse prijsindexering van toepassing. Deze indexering geldt met het ingaan van een nieuw abonnementsjaar en wordt niet tussentijds aan u in rekening gebracht.

Bij verlenging kunt u het Abonnement opzeggen tot maximaal 30 dagen nadat een nieuw abonnementsjaar is ingegaan.

Een Abonnement dient bij voorkeur per e-mail te worden opgezegd.

KaartServer kan een Abonnement op de volgende gronden beëindigen:

 • Na een betalingsachterstand zoals beschreven onder 3.
 • Bij misbruik van de Website door Contractpartij of een Gebruiker.
 • Indien voortduring van het Abonnement redelijkerwijze niet van KaartServer kan worden gevergd.
 • Bij het beëindigen van het Abonnement vindt restitutie van betaalde abonnementskosten plaats naar rato van de tijd waarmee u uw Abonnement heeft kunnen gebruiken.

 

5 Ondersteuning en helpdesk

Ondersteuning is met een maximum van 30 minuten per ondersteuningsvraag in het Abonnement inbegrepen.

Ondersteuning loopt binnen uw organisatie zoveel mogelijk via een centraal contactpersoon.

Ondersteuningsvragen per mail worden binnen een termijn van maximaal 1 Werkdag beantwoord.

Een telefonische helpdesk is tijdens gebruikelijk kantoortijden beschikbaar onder telefoonnummer 020 - 7370505. U wordt zoveel mogelijk direct geholpen of anders binnen maximaal 1 Werkdag teruggebeld.

 

6 Aansprakelijkheid

U bent en blijft te allen tijde, ook naar derden toe, zelf verantwoordelijk voor de juistheid en consistente opbouw van gegevens binnen uw Project.

KaartServer spant zich in om de Website zo goed mogelijk te laten functioneren. Desondanks kan het zijn dat de Website tijdelijk niet beschikbaar is of niet goed functioneert. Aansprakelijkheid voor elke directe of indirecte schade, waaronder inbegrepen gevolgschade of gederfde winst, is zover de Nederlandse wet niet anders bepaalt, uitgesloten.

U vrijwaart KaartServer voor vorderingen van derden ten aanzien van het gebruik van KaartServer.

 

7 Intellectuele eigendomsrechten

Over alle door of namens u geplaatste en verzamelde gegevens behoudt u het eigendomsrecht.

KaartServer is zonder uw toestemming niet gerechtigd uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor KaartServer is bedoeld. Gegevens worden nooit, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven, in handen van derden gegeven.

U bent bekend met het feit dat Gebruikers, afhankelijk van de door u aan hen toegekende rechten gegevens kunnen downloaden.

U bent gerechtigd om op elk moment terugvordering van alle door of namens u geplaatste en verzamelde gegevens te verlangen. Dit recht geldt onverminderd tot minimaal een jaar nadat een Abonnement is opgezegd.

Alle overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de Website, de hieraan ten grondslag liggende programmatuur en techniek, behoren toe aan KaartServer.

 

8 Privacy

KaartServer verzamelt gegevens omtrent het gebruik en gebruikers van de Website. Dit doet KaartServer ondermeer om ingevoerde gegevens aan een Gebruiker te kunnen koppelen, om een goede ondersteuning te kunnen verlenen en om misbruik van de Website te voorkomen. Een Gebruiker wordt geacht hiermee akkoord te zijn.

 

9 Klachten en toepasselijkheid recht

U kunt klachten over uw Abonnement indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. KaartServer zal binnen redelijkheid alles doen om voor uw klacht een oplossing te vinden.

In het onverhoopte geval u en Kaartserver niet tot oplossing komen geldt het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank in Amsterdam.